- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

Instytuty badawcze


ipsos

GFK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

Więcej na: www.gfk.pl


ipsos

Kantar

Kantar istnieje od 1990 roku. Rozwój zasobów intelektualnych i logistycznych instytutu zapewnił mu pozycję lidera badań rynku i opinii w Polsce i na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.
Priorytetem w działalności badawczej Kantar jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy.
Instytut realizuje badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

Więcej na: http://www.millwardbrown.com/Locations/Poland/Default.aspx

ipsos

Ipsos

Ipsos w Polsce wchodzi w skład międzynarodowej grupy badawczej Ipsos, obecnej w 84 krajach świata. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, mediów, satysfakcji i lojalności konsumentów oraz w badaniach opinii w sektorze publicznym i prywatnym. Dostarcza informacji marketingowej i badawczego wsparcia klientom z takich branż jak: dobra szybkozbywalne, telekomunikacja, media, reklama, paliwa, farmaceutyki,  motoryzacja, bankowość, finanse, instytucje publiczne. Ipsos w Polsce koordynuje projekty badawcze w 30 krajach świata.
Zespół Ipsos w Polsce liczy 150 osób. Doświadczenia badacze, konsultanci i analitycy korzystają ze swojej doskonałej znajomości polskiego rynku oraz z wiedzy międzynarodowych ekspertów. Do dyspozycji mają licencjonowane narzędzia badawcze i bazy danych umożliwiające porównywanie wyników badań.   

Ipsos posiada doskonale zorganizowana sieć ankieterską, laboratoria do badań jakościowych i nowoczesny system CATI@Home, służący do przeprowadzania wywiadów telefonicznych przez ankieterów pracujących z domu. Firma jest uczestnikiem porozumienia w sprawie stosowania Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Ipsos jest przedstawicielem organizacji badawczych działających w Polsce i na świecie. Wszystkie projekty badawcze realizuje zgodnie z obowiązującymi w badaniach rynkowych i społecznych standardami etycznymi i profesjonalnymi.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wskazanie Klientom optymalnego kierunku działania. Dane zgromadzone podczas badań są dla nas tylko środkiem. Interpretując wyniki badań, unikamy stereotypów, aby inspirować klientów i wraz z nimi poszukiwać nowych, najkorzystniejszych rozwiązań. Nasze badania i analizy służą wybraniu strategii, która pozwoli osiągać założone cele.

Nasze specjalizacje:

  • badania marketingowe: dotyczą problemów związanych z cyklem życia produktu i marki (zrozumienie potrzeb, tworzenie konceptu produktu, wprowadzenie na rynek, rozwój i strategia komunikacji). Badania prowadzone w Polsce są wspierane przez międzynarodową strukturę Ipsos Marketing.
  • badania reklamy: przeprowadzane na wszystkich etapach tworzenia i realizacji kampanii. Wyspecjalizowany zespół, należący do międzynarodowej struktury Ipsos ASI, wykorzystuje nowoczesne, sprawdzone na świecie narzędzia badawcze i wielotysięczną bazę wyników, która służy do porównań
  • badania satysfakcji i lojalności klientów: służą m. in. doskonaleniu standardów obsługi, poprawie struktury klientów, zwiększeniu udziału klientów kluczowych oraz podniesieniu ich wartości.
  • badanie opinii; analizy informacji zebranych od osób prywatnych i środowisk biznesowych na potrzeby przedsiębiorstw, sektora publicznego i organizacji pozarządowych.
  • badania mediów: Ipsos dostarcza rozwiązania badawcze dla firm z dynamicznego i scalającego się sektora mediów, technologii, rozrywki, gier wideo, usług internetowych i telekomunikacji.


Więcej na: www.ipsos.pl


cbos

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszystkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. Do naszych głównych atutów należy długoletnie doświadczenie - CBOS powstał już w roku 1982. Od początku lat 90-tych badania przeglądowe CBOS realizowane są regularnie co miesiąc. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Unikalny charakter CBOS został uznany przez Sejm RP, który ustawą z 20 lutego 1997 roku nadał nam status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny. Od tej pory nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada Fundacji CBOS, w które reprezentowani są fachowcy z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

Obecnie CBOS co miesiąc realizuje sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" (na 1000-osobowej próbie dorosłych Polaków), uzupełniany zależnie od potrzeb przez specjalne badania jednorazowe. Rocznie CBOS publikuje ponad 200 raportów z badań poruszających wszystkie istotne dla społeczeństwa polskiego problemy oraz wydaje publikacje monograficzne i książkowe. Syntezę najważniejszych wyników badań przeglądowych można znaleźć w seriach "Opinie i Diagnozy" oraz w wersji anglojęzycznej "Polish Public Opinion".

Obok realizowania powierzonej mu misji społecznej CBOS prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych i firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm w realizacji, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami pracowników. Zatrudniamy obecnie ponad czterdziestu socjologów, ekonomistów, statystyków i informatyków o dużym doświadczeniu i szerokim zakresie specjalizacji. Do specjalnych projektów angażowani są również w miarę potrzeby wybitni eksperci z danej dziedziny.

Atutem CBOS jest również jedna z największych w kraju sieci ankieterskich oraz profesjonalna kontrola jakości badań prowadzona zarówno przez własną komórkę jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Dzięki rzetelnym procedurom kontroli CBOS posiada aktualny certyfikat "Gwarancji jakości pracy ankieterskiej" przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.

Dyrektorem CBOS jest doc. dr hab. Mirosława Grabowska, wieloletni pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor CBOS należy do World Association for Public Opinion Research (WAPOR), istniejącej od 1947 roku wiodącej organizacji światowych badaczy opinii publicznej, oraz do European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), stowarzyszenia, którego działalność ukierunkowana jest na podnoszenie etycznych i jakościowych standardów badań. CBOS jest członkiem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Od lutego 2009 roku Janusz Durlik, zastępca dyrektora CBOS, był przez dwie dwuletnie kadencje prezesem OFBOR.

Więcej na: www.cbos.pl

© Polskie Badania Wyborcze 2019